Co zrobić kiedy odejdzie bliska Osoba?

     Jeżeli śmierć bliskiej Ci osoby nastąpiła w domu, należy wezwać lekarza (nr. tel. 112 lub 999). Lekarz stwierdzi zgon i wystawi stosowną kartę zgonu. Osobom, które zmarły w wypadku lub przyczyną śmierci mogło być przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz sądowy. Karta ta jest wystawiona po ustaleniu przyczyny zgonu. W ww. sytuacjach (przestępstwo, wypadek) może być potrzebna również zgoda prokuratora (tzw. DS) na pochowanie zwłok.

     Następnie należy udać się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca zgonu) z następującymi dokumentami wymaganymi do rejestracji zgonu:

  • KARTA ZGONU wystawiona przez lekarza;
  • DOWÓD OSOBISTY osoby zmarłej;
  • DOWÓD OSOBISTY współmałżonka (jeżeli żyje);
  • Ważny PASZPORT oraz KSIĄŻECZKA WKU (jeżeli osoba zmarła posiadała).

     Należy znać NAZWISKO RODOWE MATKI Osoby Zmarłej oraz miejsce i rok zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku żyjącego współmałżonka).

     Po rejestracji zgonu w odpowiednim USC otrzymają Państwo Odpis Skrócony Aktu Zgonu oraz odcinek Karty do celów pochowania. Karta ta stanowi podstawę formalno-prawną do pochowania Osoby Zmarłej na cmentarzu.

     Z ww. dokumentami prosimy o kontakt z naszym biurem, w celu zorganizowania uroczystości pogrzebowej. Istnieje możliwość bezpłatnego dojazdu do Państwa, jeżeli nie ma możliwości dotarcia do siedziby naszej firmy.

 

Sprowadzenie Osoby Zmarłej z zagranicy

     Jeżeli Nasz bliski zmarł poza granicami Polski, a Jego lub Naszą wolą było pochowanie Go w kraju, czeka nas procedura sprowadzenia ciała.

    Nasza firma zajmuje się załatwieniem wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem Osoby zmarłej do Polski.

     Jakie formalności oraz jakie kroki należy podjąć aby sprowadzić Osobę zmarłą do kraju?

     Poniżej umieszczamy poradnik, co w takiej sytuacji należy czynić:

     Do sprowadzenia zwłok lub prochów do Polski wymagana jest decyzja, którą wydaje Starosta lub Prezydent Miasta (miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku oraz zgoda na wywóz zwłok lub prochów do kraju wydana przez Konsulat RP.

  Decyzję uzyskuje się na wniosek Rodziny zmarłego, skierowany do Urzędu Starosty/Prezydenta Miasta.

   Za wydanie zezwolenia na sprowadzenie zmarłego(ej) z zagranicy nie wnosi się opłaty skarbowej. Starosta wydaje decyzję w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydania takiej decyzji niezbędne jest zalączenie dokumentu stwierdzającego przyczynę śmierci (ewentualnie zaświadczenie, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej).

     Po wydaniu, decyzja powinna być przekazana do polskiego konsulatu faksem lub doręczona w inny sposób. Na podstawie tej decyzji oraz dokumentów ww. Konsulat wyda zaświadczenie pozwalające na przewóz zwłok lub prochów do kraju. Opłata konsularna za tę czynność wynosi w zależności od konsulatu, ok. 47 funtów/euro.

 

Zasiłek pogrzebowy

     Zasiłek pogrzebowy stanowi rekompensatę dla osoby, która pokryła koszty pogrzebu po śmierci (np. członka rodziny). Zasiłek pogrzebowy może także otrzymać pracodawca, Dom Pomocy Społecznej, Gmina, Powiat, osoba prawna Kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli ww. osoby pokryły koszt pogrzebu.

        Od 1 marca 2011 roku wypłacany jest w wysokości 4 000 zł.

    Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom zatrudnionym oraz pobierającym rentę, bądź emeryturę (wypłacaną przez ZUS, KRUS, ZER MSWiA, WBE). Jeżeli Osoba Zmarla pracowała, to konieczne jest zaświadczenie pracodawcy o odprowadzaniu składek emerytalno-rentowych. W razie śmierci Osoby pobierającej emeryturę lub rente należy przedstawić legitymację emeryta lub rencisty.

Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje po złożeniu następujących dokumentów:

  • WNIOSEK o wypłatę zasiłku pogrzebowego (dla Państwa wygody zostanie on przygotowany przez naszych pracowników)
  • ODPIS SKRÓCONY AKTU ZGONU.
  • RACHUNKI oraz FAKTURY potwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu.
  • LEGITYMACJA emeryta-rencisty, zaświadczenie od pracodawcy.