Cmentarz komunalny w Rumi

CMENTRZ KOMUNALNY w RUMI JANOWIE.- w cenach zawarty jest podatek VAT. Ceny obowiązują od dnia 1.03.2019 r.

Za korzystanie z chłodni za każdą dobę - 64,80 zł.

Za korzystanie z kaplicy cmentarnej za każdą rozpoczętą godzinę  -  140,40 zł.

Oplata dodatkowa za korzystanie z kaplicy cmentarnej w dni wolne od pracy, lub w dni powszednie po godz.15.00  - 129,60 zł.

Za miejsce pod grób ziemny na 20 lat (w tym rezerwacja):

 • ziemny pojedyńczy  -  842,40 zł   (42,12/1 rok)
 • ziemny mały (dzieciecy)  -  599,40 zł

Opłata czynności zarządcy cmentarza związane z pogrzebem lub ekshumacją  -  594,00 zł.

Opłata za pogrzeb w dni wolne od pracy  -  378 zł.

Opłata za pogrzeb w dni powszednie po godz. 14.00  -  270 zł.

Opłata za udostępnienie pomieszczenia do przygotowywania zwłok do pochówku i identyfikacji zwłok  -  59,40 zl.

W dni wolne od pracy udostępnienie pomieszczenia do przygotowania zwłok do pochówku i identyfikacji zwłok  - 118,80 zł.

Za nadzór zarządcy cmentarza nad wykopaniem grobu lub przeprowadzeniem Ekshumacji  - 140,40 zl.

Za nadzór nad otwierciem i zamknięciem grobów murowanych w związku z pogrzebem - 216 zł.

Cmentarz parafialny w Rumi

CMENTRZ PARAFIALNY w STAREJ RUMI.- w cenach zawarty jest podatek VAT.

Opłaty za miejsce na cmentarzu dokonuje się w Kancelarii Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świetego w Starej Rumi.

Poniższe opłaty dokonuje się w Z.U.P. Ostatnia Posługa przy ul. B.Chrobrego 27, lub przy ul. Wybickiego 20

Opłata eksploatacyjna (w tym za korzystanie z wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych) - przy każdym pochówku  -  600 zł.

Opłata za pogrzeb w dni wolne od pracy  -  378 zł.

Opłata za pogrzeb w dni powszednie po godz. 15.00  -  270 zł.

Faktury wystawiane są na firmę, lub osoby prywatne. Zawsze istnieje możliwość sprawdzenia wystawionej faktury przez osobę najbliższą zmarłego(ej).

 

Cmentarz komunalny w Gdyni Witomino, Kack oraz Kosakowo

NA WSZYSTKICH CMENTARZACH KOMUNALNYCH W GDYNI. obowiązuje jeden cennik.
 
Opłaty

 Opłaty 20-letnie za miejsca grzebalne i opłaty funeralne
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 lutego 2012 09:06
Opłaty 20-letnie za miejsca do pogrzebu na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 13803/14/VI/U z dnia 12 lutego 2014 r.)


L.p. Wyszczególnienie dla następujących
rodzajów grobów
Wysokość opłaty
1. Grób ziemny pojedynczy (zwykły lub pogłębiony) 880,-
2. Grób ziemny dziecięcy 500,-
3. Grób murowany pojedynczy 1.200,-
4. Grób murowany podwójny 1.850,-
5. Grób murowany potrójny i szerszy 2.200,-
6. Grób urnowy ziemny lub murowany 700,-
7. Nisza w ścianie urnowej 500,-
Opłaty 20-letnie za miejsca rezerwowe na Cmentarzu Witomińskim pod groby ziemne ustala się w wysokości dwukrotnie wyższej od opłaty wymienionej w tabeli.

Pierwsza opłata 20-letnia za miejsce ziemne rezerwowe na cmentarzach komunalnych przy ul. Spokojnej w Gdyni (Kack) oraz w Kosakowie stanowi czterokrotność opłaty 20-letniej właściwej za dane miejsce, a za kolejne 20-lecie dwukrotność ceny. 

Opłata za nieterminowe (tj. wcześniejsze lub późniejsze w stosunku do uzgodnionego dnia i godziny) wprowadzenie konduktu pogrzebu na teren cmentarza wynosi 500 zł.
Opłata za nieterminowe wniesienie opłaty 20-letniej wynosi 10 zł za każdy rozpoczęty rok zwłoki. 

Wysokość opłaty za rozłożenie na raty opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne wynosi 60 zł.
ZCK informuje, iż nieopłacone groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod te groby podlegają likwidacji.Opłaty funeralne za czynności zarządcy cmentarza dotyczące:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 13803/14/VI/U z dnia 12 lutego 2014 r.)


1. pogrzebu i ekshumacji 600,-
2. robót budowlanych i kamieniarskich nie wykonywanych w związku z pogrzebem 80,-
3. ustalenia dysponenta i rejestracje zmiany dysponenta lub z wpisem zastrzeżenia (oświadczenia) 80,-
4. przekształcenia grobu 150,-
Opłata funeralna pobierana jest za czynności zarządcy cmentarzy związane z pochowaniem zwłok lub urządzeniem grobu, polegające w szczególności na:
1) lokalizacja grobu
2) ustaleniu prawa do grobu,
3) rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w księdze zmarłych i księdze grobów
4) wprowadzeniu zmian w komputerowej bazie danych
5) pomiarze i aktualizacji danych w cyfrowej mapie cmentarza
6) wyliczeniu należnych opłat i wystawieniu faktur
7) udostępnieniu terenu cmentarza dla wykonania usług lub robót i wydaniu stosownego zezwolenia

 

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych po godzinie 14:00 oprócz opłaty funeralnej, o której mowa w ust.1 pkt.1 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 250 zł.

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w sobotę lub niedzielę oprócz opłaty funeralnej, o której mowa w ust.1 pkt.1, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 450 zł.

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.2 pobierana jest za czynności administracyjne zarządcy cmentarza związane z prowadzeniem robót polegających na budowie grobów murowanych, montażu lub demontażu nagrobków w całości lub w części (z wyłączeniem elementów dekoracyjnych np. ozdobniki, rozety, wazony), wykonywaniu okładzin na istniejących grobach murowanych.

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.3 pobierana jest za czynności administracyjne wykonywane na wniosek dysponenta miejsca grzebalnego związane z przekształceniem tego miejsca (połączeniem, rozdzieleniem, przekwalifikowaniem)

 

Cmentarze w Gdańsku

Na wszystkich cmentarzach gdańskich obowiązuje jeden wspólny cennik.

 

CENNIKI

I. Wysokość opłat wnoszonych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku określona jest Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska:

 

 1. Nr 1983/10 z dnia 27.12.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska
 2. Nr 1433/13 z dnia 23.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska
 3. Nr 661/14 z dnia 21.05.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska
 4. Nr 548/12 z dnia 13.04.2012 r. w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska
 5. Nr 1434/13 z dnia 23.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska

 

II. Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska wymienionymi w punkcie „I” przy pochówkach na nowych miejscach na cmentarzach komunalnych miasta Gdańska pobierane są następujące opłaty:

 

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

Łostowicki- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

1.803,06

2

Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.290,89

3

Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy,  Św. Franciszka, Sobieszewski- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.003,19

4

Wszystkie cmentarze- grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

864,01

5

Wszystkie cmentarze- grób ziemny dziecinny

1.690,49

6

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości jednej trumny

2.837,08

7

Łostowicki- nisza w kolumbarium

2.807,65

8

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

154,05

 

III. Opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 20 lat wynoszą:

 

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

Wszystkie cmentarze- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

777,69

2

Wszystkie cmentarze- grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

300,52

3

Wszystkie cmentarze- grób ziemny dziecinny

665,12

4

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości jednej trumny

 

1.494,84

5

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien

2437,14

6

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości trzech trumien

3379,43

7

Łostowicki- nisza w kolumbarium

1.272,34

8

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

77,04

UWAGA:  opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 10 lat wynoszą 50% odpowiedniej ceny.

 

IV. Opłaty za grób można dokonać przelewem na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk:

Bank Zachodni WBK SA I Oddział Gdańsk

85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

w tytule przelewu  należy podać:

 1. imię i nazwisko zmarłego
 2. datę zgonu
 3. imię i nazwisko płatnika
 4. adres płatnika